CPEG

Computer Engineering Graduate School

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
หน้าแรก
DISPLAY NUM ITMS 

ประชาสัมพันธ์ TOP LINK

1 การรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน นิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา2559 (รอบ 2)
Updated: วันศุกร์, 22 กรกฎาคม 2016 04:15
159
2 รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 (รอบ2)
Updated: วันอังคาร, 05 กรกฎาคม 2016 09:22
150
3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 (รอบ2)
Updated: วันจันทร์, 20 มิถุนายน 2016 11:19
349
4 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559 (รอบ2)
Updated: วันจันทร์, 20 มิถุนายน 2016 11:18
130
5 หลักสูตร 4+1 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไม่เรียนสหกิจศึกษา)
Updated: วันจันทร์, 30 พฤษภาคม 2016 02:44
171

ข่าวและกิจกรรมทั่วไป TOP LINK

1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท (รอบ2)
Updated: วันจันทร์, 06 มิถุนายน 2016 06:56
400
2 กำหนดการนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (เฉพาะนิสิตที่ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ภาคเรียนที่ 2/2558)
Updated: วันจันทร์, 30 พฤษภาคม 2016 02:17
293
3 โครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา2558
Updated: วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016 08:53
143
4 รายนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา2559
Updated: วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2016 04:18
338
5 การรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน นิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา2559
Updated: วันจันทร์, 02 พฤษภาคม 2016 14:03
315

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ TOP LINK

1 รายละเอียดการลงทะเบียนเรียนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559
Updated: วันศุกร์, 22 กรกฎาคม 2016 03:59
37
2 กำหนดการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม)
Updated: วันอังคาร, 31 พฤษภาคม 2016 05:45
138
3 รายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรู้ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา2558
Updated: วันพุธ, 11 พฤษภาคม 2016 09:03
231
4 การนำเสนอรายงานความก้าวหน้า ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
Updated: วันศุกร์, 22 เมษายน 2016 15:03
219
5 ขอเบิกทุนการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
Updated: วันศุกร์, 22 เมษายน 2016 14:57
195

ปริญญาโทวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ TOP LINK

1 รายละเอียดการลงทะเบียนเรียนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559
Updated: วันศุกร์, 22 กรกฎาคม 2016 04:00
39
2 กำหนดการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม)
Updated: วันอังคาร, 31 พฤษภาคม 2016 05:44
115
3 การนำเสนอรายงานความก้าวหน้า ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
Updated: วันศุกร์, 22 เมษายน 2016 15:04
235
4 ขอเบิกทุนการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
Updated: วันศุกร์, 22 เมษายน 2016 14:57
192
5 การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม
Updated: วันพฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2016 07:29
291

ปริญญาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ TOP LINK

1 รายละเอียดการลงทะเบียนเรียนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559
Updated: วันศุกร์, 22 กรกฎาคม 2016 04:00
29
2 การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม
Updated: วันพฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2016 07:29
293
3 กำหนดการนำเสนอความก้าวหน้า (Progress)
Updated: วันจันทร์, 04 มกราคม 2016 12:05
456
4 รายละเอียดการลงทะเบียนเรียนประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
Updated: วันพุธ, 30 ธันวาคม 2015 12:18
415
5 ขอเชิญเข้าร่วม งานประชุมวิชาการนานาชาติ ICT-ISPC 2015
Updated: วันพุธ, 25 กุมภาพันธ์ 2015 08:31
971

ทุน TOP LINK

1 รับสมัครนิสิตโท – เอก ที่สนใจทุนวิจัยแลกเปลี่ยน ประเทศญี่ปุ่น
Updated: วันศุกร์, 02 ตุลาคม 2015 05:59
579
2 รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนในโครงการ “NII International Internship Program” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2015
Updated: วันจันทร์, 28 กันยายน 2015 07:25
606
3 การเบิกทุนการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
Updated: วันศุกร์, 01 พฤษภาคม 2015 10:26
932
4 รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนในโครงการ “NII International Internship Program” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2015
Updated: วันศุกร์, 10 เมษายน 2015 07:38
1051
5 เชิญนิสิตสมัครรับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์และนวัตกรรมวิทยานิพนธ์
Updated: วันจันทร์, 16 มีนาคม 2015 02:23
891