กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559

รายละเอียดการลงทะเบียนเรียนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

รายละเอียดการลงทะเบียนเรียนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 กาหนดวันลงทะเบียนผ่านเว็บด้วยตนเอง วันลงทะเบียนผ่านเว็บของ มก. : 30 ก.ค. – 11 ส.ค. 2559 https://sp-regis.ku.ac.th/ กาหนดวันชาระเงินค่าลงทะเบียน : 30 ก.ค. – 11 ส.ค. 2559 วันเปิดภาคเรียน :...   Read More

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 (รอบ2)

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2) ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเอกสารแนบด้านล่างนี้ โดยโครงการฯจะประกาศขั้นตอนและกำหนดการรายงานตัว และชำระค่าลงทะเบียนภาคต้น 2559 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

ขอแสดงความยินดีกับ คุณกษม โคตรอาษา และ คุณสุรชัย จิตพินิจยล นิสิตปริญญาเอกจาก ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายประยุกต์ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเช็ค

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ ,คุณกษม โคตรอาษา และ คุณสุรชัย จิตพินิจยล  นิสิตปริญญาเอกจาก ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายประยุกต์  ได้รับรางวัลดังนี้ Special Award จาก Taiwan International Award Winner Association Bronze medal จาก International Federation of...   Read More

รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนในโครงการ “NII International Internship Program” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2016

รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนในโครงการ “NII International Internship Program” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2016 ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจ ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ NII INTERNATIONAL INTERNSHIP PROGRAM เพื่อไปทำวิจัย ณ National Institute of Informatics (NII) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น...   Read More

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ2)

ตามที่ โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 นั้น บัดนี้การสอบข้อเขียนได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังเอกสารแนบ    

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.