Register

รายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560     กำหนดวันลงทะเบียนผ่านเว็บด้วยตนเอง  วันลงทะเบียนผ่านเว็บของ มก. :        27 ธันวาคม 2560 – 5 มกราคม 2561 (ผ่านเว็บ https://sp-regis.ku.ac.th/)   กำหนดวันชำระเงินค่าลงทะเบียน : ...   Read More

รายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา2560

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน : Download แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน (KU1) http://cpeg.cpe.ku.ac.th หรือติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โครงการฯ กรอกรายละเอียด KU1 และให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิตลงนาม นิสิต Login เข้าสู่ระบบสารสนเทศนิสิต https://sp-regis.ku.ac.th/ เพื่อลงทะเบียนเรียนตามใบลงทะเบียน (KU1) นิสิตทำการยืนยันการลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2560 นิสิตสามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชา พร้อมทั้งตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ระบุในใบ Bill Payment (KU9) เปรียบเทียบกับรายละเอียดการลงทะเบียนฯ...   Read More

การรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน นิสิตใหม่ประจำภาคต้น 2560

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน  พร้อมทั้ง แนบเอกสารประกอบการรายงานตัว ติดต่อโครงการฯ ณ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคาร 15  วันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2560  เวลา 8.30 – 19.00 น.  โดยมีรายละเอียด ดังนี้...   Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา2560

ตามที่โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท – เอก โครงการบัณฑิตศึกษา ใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกดังนี้  

รายละเอียดการลงทะเบียนเรียนประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน : Download แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน (KU1) http://cpeg.cpe.ku.ac.th หรือติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โครงการฯ กรอกรายละเอียด KU1 และให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิตลงนาม นิสิต Login เข้าสู่ระบบสารสนเทศนิสิต https://sp-regis.ku.ac.th/ เพื่อลงทะเบียนเรียนตามใบลงทะเบียน (KU1) นิสิตทำการยืนยันการลงทะเบียนระหว่างวันที่ 7 – 13 มกราคม 2560 นิสิตสามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชา พร้อมทั้งตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ระบุในใบ...   Read More

รายละเอียดการลงทะเบียนเรียนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

รายละเอียดการลงทะเบียนเรียนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 กาหนดวันลงทะเบียนผ่านเว็บด้วยตนเอง วันลงทะเบียนผ่านเว็บของ มก. : 30 ก.ค. – 11 ส.ค. 2559 https://sp-regis.ku.ac.th/ กาหนดวันชาระเงินค่าลงทะเบียน : 30 ก.ค. – 11 ส.ค. 2559 วันเปิดภาคเรียน :...   Read More

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.