กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของนิสิตระดับปริญญาโท

November 25, 2016 to November 25, 2016 13.00 PM - 16.00 PM

ชื่อ-นามสกุล : นายพีรพงษ์ ทองภูเบศร์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5414550859
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถานที่ : ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารภาควิชา-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ : 
ระบบติดตามการใช้ข้อมูลจราจรแบบอิงผู้ใช้เพื่อเสริมความมั่นคงเครือข่าย
(User Based Anomaly Traffic Tracking Platform Supported Network Security)

คณะกรรมการสอบ
ประธานการสอบ           รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ ผลเพิ่ม 
กรรมการ                     รองศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ 
กรรมการ                     ดร. สุภาพร เอื้อจงมานี 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    รองศาสตราจารย์ ดร. จักรชัย โสอินทร์ 

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.