กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของนิสิตระดับปริญญาโท

November 29, 2016 to November 29, 2016 13.00 PM - 16.00 PM

ชื่อ-นามสกุล : พันจ่าอากาศเอกวัลลภ สุวรรณคีรี
รหัสประจำตัวนิสิต : 5414550646
สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ : ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ : 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการส่งกำลังบำรุงกองทัพอากาศ ด้วยฐานข้อมูลเสมือน
(Data Validation of Logistics Management Information System Air force with Shadow Database)

คณะกรรมการสอบ
ประธานการสอบ           รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย  นำประเสริฐชัย
กรรมการ                     รองศาสตราจารย์ ศิริพร  อ่องรุ่งเรือง
กรรมการ                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยอดเยี่ยม  ทิพย์สุวรรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพันธุ์  ยิ้มมั่น

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.