กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของนิสิตระดับปริญญาโท

November 30, 2016 to November 30, 2016 10.30 AM - 12.30 AM

ชื่อ-นามสกุล : นายเพิ่มพูน โภคกุลกานนท์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5514553981
สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ : ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ : 
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจปลูกข้าวในประเทศ
(The Development of a Decision Support System for Rice Cultivation in Thailand)

คณะกรรมการสอบ
ประธานการสอบ           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมะฑัติ  วิภาตะวนิช
กรรมการ                     ดร.ภารุจ  รัตนวรพันธุ์
กรรมการ                     ดร.ธานินทร์  คงศิลา
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   ดร.อัมพล  ชูสนุก

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.