กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของนิสิตระดับปริญญาโท

December 1, 2016 to December 1, 2016 14.00 PM - 17.00 PM

ชื่อ-นามสกุล : นายพฤษพล ตั้งสัจจะธรรม 
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714553144
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถานที่ : ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ : 
อัลกอริทึมประหยัดพลังงานสำหรับระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆที่ให้บริการโปรแกรมประยุกต์แบบเว็บ (Energy Efficient Algorithm for Web-Application Based Clouds System)

คณะกรรมการสอบ
ประธานการสอบ           ดร. ภารุจ  รัตนวรพันธุ์
กรรมการ                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภุชงค์  อุทโยภาศ
กรรมการ                     รองศาสตราจารย์ ดร. จันทนา  จันทราพรชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทพฤทธิ์  บัณฑิตวัฒนาวงศ์

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.