ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ วิชาสัมนา 01204597 (รศ.ดร.กฤษณะ ไวยมัย)

September 21, 2016 to September 21, 2016 18.00 PM - 20.00PM

หัวข้อ Computer Vision Research at  a GLANCE from my Perspective
โดย ผศ.ดร. ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ “ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

21-9-59_204597

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.