บรรยายพิเศษ เทคนิคการอ่านและเขียนผลงานวิชาการ

September 23, 2016 to September 23, 2016 18.00 PM - 21.00PM

ศ. ดร. บุษบา กนกศิลปธรรม
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000
หัวข้อ เทคนิคการอ่านและเขียนผลงานวิชาการ
“ศ. 23/10/2559 18.00 – 21.00 น.”

บรรยายในวิชา 01204591 และ 01204691 RM, รศ.ดร. จันทนา จันทราพรชัย

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.