Monthly Archives: June 2016

รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนในโครงการ “NII International Internship Program” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2016

รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนในโครงการ “NII International Internship Program” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2016 ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจ ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ NII INTERNATIONAL INTERNSHIP PROGRAM เพื่อไปทำวิจัย ณ National Institute of Informatics (NII) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น...   Read More

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ2)

ตามที่ โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 นั้น บัดนี้การสอบข้อเขียนได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังเอกสารแนบ    

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.