Daily Archives: July 6, 2016

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 (รอบ2)

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2) ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเอกสารแนบด้านล่างนี้ โดยโครงการฯจะประกาศขั้นตอนและกำหนดการรายงานตัว และชำระค่าลงทะเบียนภาคต้น 2559 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.