Monthly Archives: September 2016

ประเมินการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 1/2559)

นิสิตทุกท่าน ทุกชั้นปี (MSIT & MCPE & DCPE) โปรดประเมินการเรียนการสอนครั้งที่ 1 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 โดยประเมินทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานี้ ที่เว็บไซต์ https://eassess.ku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 23 กันยายน 2559 และหลังจากที่นิสิตได้ทำการประเมินการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาแล้ว ให้นิสิตมาเซ็นชื่อที่ห้องโครงการด้วย ตั้งแต่บัดนี้ – 26 กันยายน 2559...   Read More

รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนในโครงการ “NII International Internship Program” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2016

รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนในโครงการ “NII International Internship Program” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2016 ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจ ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ NII INTERNATIONAL INTERNSHIP PROGRAM เพื่อไปทำวิจัย ณ National Institute of Informatics (NII) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น...   Read More

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดพิธีไหว้ครูของนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙        ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ชั้น ๕ อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และสืบสานคุณค่าประเพณีไหว้ครูอันดีงาม โดยมี รศ.ดร.อนันต์  ผลเพิ่ม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในพิธี

พิธีไหว้ครู ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 17.50 – 18.30 น. ณ ห้อง 503  ชั้น 5 อาคารวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   เวลา รายละเอียด...   Read More

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.