Monthly Archives: December 2016

การนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (เฉพาะนิสิตที่ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ภาคเรียนที่ 1/2559)

การนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (เฉพาะนิสิตที่ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ภาคเรียนที่ 1/2559) หลักสูตรปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ,สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม – 4 มกราคม 2560 ข้อปฏิบัติของนิสิต และกำหนดการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์” นิสิตต้องส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้า (Progress) ที่โครงการ จำนวน 3 ชุด สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการร่วม และโครงการฯ โดยกำหนดส่งเอกสารฉบับร่างดังกล่าวภายใน...   Read More

กำหนดการรับสมัครนิสิต โครงการบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

กำหนดการรับสมัครนิสิต โครงการบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 21 (MCPE 21)   หลักสูตรปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 20 (MSIT 20) หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 19 (DCPE 19)

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.