Yearly Archives: 2017

รายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560     กำหนดวันลงทะเบียนผ่านเว็บด้วยตนเอง  วันลงทะเบียนผ่านเว็บของ มก. :        27 ธันวาคม 2560 – 5 มกราคม 2561 (ผ่านเว็บ https://sp-regis.ku.ac.th/)   กำหนดวันชำระเงินค่าลงทะเบียน : ...   Read More

เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

โครงการเรียนล่วงหน้า ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 เอกสาร รายละเอียด กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Download กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับภาคปกติและภาคพิเศษ Download ใบสมัครโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Download

ประกาศ ห้องฝึกซ้อมสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560

รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนในโครงการ “NII International Internship Program” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2017

รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนในโครงการ “NII International Internship Program” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2017 ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจ ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ NII INTERNATIONAL INTERNSHIP PROGRAM เพื่อไปทำวิจัย ณ National Institute of Informatics (NII) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียดโครงการ:...   Read More

รายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา2560

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน : Download แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน (KU1) http://cpeg.cpe.ku.ac.th หรือติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โครงการฯ กรอกรายละเอียด KU1 และให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิตลงนาม นิสิต Login เข้าสู่ระบบสารสนเทศนิสิต https://sp-regis.ku.ac.th/ เพื่อลงทะเบียนเรียนตามใบลงทะเบียน (KU1) นิสิตทำการยืนยันการลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2560 นิสิตสามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชา พร้อมทั้งตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ระบุในใบ Bill Payment (KU9) เปรียบเทียบกับรายละเอียดการลงทะเบียนฯ...   Read More

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำภาคต้น ปี2560 (โครงการบัณฑิตศึกษา)

วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. อาคาร15 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์ วันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. โรงแรมมิราเคิล...   Read More

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำภาคต้น ปี2560 (บัณฑิตวิทยาลัย)

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 – 11.00 น.  อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์ โดยกำหนดการตามเอกสารแนบ

การรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน นิสิตใหม่ประจำภาคต้น 2560 (รอบ2)

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน พร้อมทั้ง แนบเอกสารประกอบการรายงานตัว ติดต่อโครงการฯ ณ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคาร 15 วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.00 น. โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารแนบ

การส่งโครงการวิทยานิพนธ์ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการคืนสถานภาพนิสิต ปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2558

รายชื่อนิสิตระดับปริญญาโทที่เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ที่ส่งและยังไม่ส่งโครงการวิทยานิพนธ์  (เรียงตามระดับ/วิทยาเขต/รหัสสาขา/รหัสนิสิต) (ข้อมูลรายชื่อ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี2560 (รอบสอง)

ตามที่โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ บัดนี้ การสอบข้อเขียน และการคัดเลือกในรอบแรกได้สิ้นสุดลงแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ดังเอกสารแนบ วันเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา เริ่มเวลา 9.00 – 12.00 น. สถานที่ ห้อง...   Read More

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.