Daily Archives: April 10, 2017

รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนในโครงการ “NII International Internship Program” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2017

รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนในโครงการ “NII International Internship Program” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2017 ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจ ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ NII INTERNATIONAL INTERNSHIP PROGRAM เพื่อไปทำวิจัย ณ National Institute of Informatics (NII) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น...   Read More

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท-เอก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560(รอบ2)

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท-เอก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560(รอบ2) ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2560 โครงการบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 21 (MCPE 21)   หลักสูตรปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่...   Read More

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.