Monthly Archives: May 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา (รอบ2) ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศรับผู้เข้าศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ , สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัดนี้ โครงการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังประกาศที่แนบมานี้

กำหนดการนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (เฉพาะนิสิตที่ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ภาคเรียนที่ 2/2559)

ข้อปฏิบัติของนิสิต และกำหนดการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์” นิสิตต้องส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้า (Progress) ที่โครงการ จานวน 3 ชุด สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการร่วม และโครงการ โดยกำหนดส่งเอกสารฉบับร่างดังกล่าวภายใน 7 วัน ก่อนถึงวันสอบ โดยให้นิสิตเขียนวัน – เวลาสอบ ห้องสอบ และชื่อกรรมการ สอบทั้ง 2 ท่านไว้มุมบนด้านขวาของเอกสารก่อนส่ง ในวันสอบ...   Read More

TimeLine ขอสอบจบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2560

หากนิสิตท่านใดจะขอสอบจบภาคฤดูร้อน ต้องติดต่อโครงการเพื่อลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

การรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน นิสิตใหม่ประจำภาคต้น 2560

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน  พร้อมทั้ง แนบเอกสารประกอบการรายงานตัว ติดต่อโครงการฯ ณ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคาร 15  วันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2560  เวลา 8.30 – 19.00 น.  โดยมีรายละเอียด ดังนี้...   Read More

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.