Daily Archives: May 23, 2017

กำหนดการนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (เฉพาะนิสิตที่ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ภาคเรียนที่ 2/2559)

ข้อปฏิบัติของนิสิต และกำหนดการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์” นิสิตต้องส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้า (Progress) ที่โครงการ จานวน 3 ชุด สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการร่วม และโครงการ โดยกำหนดส่งเอกสารฉบับร่างดังกล่าวภายใน 7 วัน ก่อนถึงวันสอบ โดยให้นิสิตเขียนวัน – เวลาสอบ ห้องสอบ และชื่อกรรมการ สอบทั้ง 2 ท่านไว้มุมบนด้านขวาของเอกสารก่อนส่ง ในวันสอบ...   Read More

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.