Monthly Archives: June 2017

การรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน นิสิตใหม่ประจำภาคต้น 2560 (รอบ2)

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน พร้อมทั้ง แนบเอกสารประกอบการรายงานตัว ติดต่อโครงการฯ ณ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคาร 15 วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.00 น. โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารแนบ

การส่งโครงการวิทยานิพนธ์ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการคืนสถานภาพนิสิต ปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2558

รายชื่อนิสิตระดับปริญญาโทที่เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ที่ส่งและยังไม่ส่งโครงการวิทยานิพนธ์  (เรียงตามระดับ/วิทยาเขต/รหัสสาขา/รหัสนิสิต) (ข้อมูลรายชื่อ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี2560 (รอบสอง)

ตามที่โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ บัดนี้ การสอบข้อเขียน และการคัดเลือกในรอบแรกได้สิ้นสุดลงแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ดังเอกสารแนบ วันเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา เริ่มเวลา 9.00 – 12.00 น. สถานที่ ห้อง...   Read More

โครงการเรียนล่วงหน้า ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

โครงการเรียนล่วงหน้า ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 เอกสาร รายละเอียด กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Download กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับภาคปกติและภาคพิเศษ Download ใบสมัครโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Download ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่...   Read More

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.