Daily Archives: June 12, 2017

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี2560 (รอบสอง)

ตามที่โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ บัดนี้ การสอบข้อเขียน และการคัดเลือกในรอบแรกได้สิ้นสุดลงแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ดังเอกสารแนบ วันเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา เริ่มเวลา 9.00 – 12.00 น. สถานที่ ห้อง...   Read More

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.