Monthly Archives: July 2017

รายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา2560

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน : Download แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน (KU1) http://cpeg.cpe.ku.ac.th หรือติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โครงการฯ กรอกรายละเอียด KU1 และให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิตลงนาม นิสิต Login เข้าสู่ระบบสารสนเทศนิสิต https://sp-regis.ku.ac.th/ เพื่อลงทะเบียนเรียนตามใบลงทะเบียน (KU1) นิสิตทำการยืนยันการลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2560 นิสิตสามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชา พร้อมทั้งตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ระบุในใบ Bill Payment (KU9) เปรียบเทียบกับรายละเอียดการลงทะเบียนฯ...   Read More

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำภาคต้น ปี2560 (โครงการบัณฑิตศึกษา)

วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. อาคาร15 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์ วันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. โรงแรมมิราเคิล...   Read More

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำภาคต้น ปี2560 (บัณฑิตวิทยาลัย)

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 – 11.00 น.  อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์ โดยกำหนดการตามเอกสารแนบ

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.