Monthly Archives: December 2017

รายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560     กำหนดวันลงทะเบียนผ่านเว็บด้วยตนเอง  วันลงทะเบียนผ่านเว็บของ มก. :        27 ธันวาคม 2560 – 5 มกราคม 2561 (ผ่านเว็บ https://sp-regis.ku.ac.th/)   กำหนดวันชำระเงินค่าลงทะเบียน : ...   Read More

เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

โครงการเรียนล่วงหน้า ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 เอกสาร รายละเอียด กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Download กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับภาคปกติและภาคพิเศษ Download ใบสมัครโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Download

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.