Yearly Archives: 2018

ขอความร่วมมือนิสิตทุกชั้นปี ประเมินหลักสูตร และ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2561

—- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2561 —- ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ธันวาคม 2561 ***  ไม่มีผลต่อการออกเกรดค่ะ ***   * หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MSIT – ภาคพิเศษ) แบบประเมินตนเอง 01214512      Digital Strategy...   Read More

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร)...   Read More

รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนในโครงการ “NII International Internship Program” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2018

รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนในโครงการ “NII International Internship Program” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2018 ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจ ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ NII INTERNATIONAL INTERNSHIP PROGRAM เพื่อไปทำวิจัย ณ National Institute of Informatics (NII) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียดโครงการ:...   Read More

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561

 การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร (ขึ้นทะเบียนบัณฑิต) วันที่ 15 กันยายน – 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561    กำหนดการฝึกซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561   Schedule for Kasetsart University Commencement 2018   คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร   หน้าที่ของคณบดี...   Read More

การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2561

การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2561  ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 5 ตุลาคม 2561 ขั้นตอนที่1ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (แยก url ระดับป.ตรีและบัณฑิตศึกษา) *ป.ตรี : https://regis.ku.ac.th/…/NominateAllViewDetailPresent01.php…   **บัณฑิตศึกษา : https://regis.ku.ac.th/…/NominateAllViewDetailPresent01.php… ขั้นตอนที่2ขึ้นทะเบียนรับปริญญาที่เว็บไซต์ https://jobsurvey.ku.ac.th ขั้นตอนที่3พิมพ์ใบยืนยันการขึ้นทะเบียนเก็บไว้ 1 ชุด

รายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา2561

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน : Download แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน (KU1) http://cpeg.cpe.ku.ac.th  หรือติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โครงการฯ กรอกรายละเอียด KU1 และให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิตลงนาม นิสิต Login เข้าสู่ระบบสารสนเทศนิสิต https://sp-regis.ku.ac.th/index.php เพื่อลงทะเบียนเรียนตามใบลงทะเบียน (KU1) นิสิตทำการยืนยันการลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2561 นิสิตสามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชา พร้อมทั้งตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ระบุในใบ...   Read More

ประกาศรหัสนิสิตเข้าศึกษาใหม่ปี 2561 ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน  พร้อมทั้ง แนบเอกสารประกอบการรายงานตัว ติดต่อโครงการฯ ณ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคาร 15   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม...   Read More

ประกาศรหัสนิสิตเข้าศึกษาใหม่ปี 2561 (MSIT และ MCPE) และขั้นตอนการรายงานตัว

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน  พร้อมทั้ง แนบเอกสารประกอบการรายงานตัว ติดต่อโครงการฯ ณ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคาร 15   วันที่ 6 กรกฎาคม 2561  เวลา 8.30 – 16.30 น.  และวันที่ 7 กรกฎาคม...   Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (XE76) และ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (XE60)   รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ โครงการฯ จะประกาศรหัสนิสิตและขั้นตอนการรายงานตัวภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา2561

ตามที่โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท – เอก โครงการบัณฑิตศึกษา ใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกดังนี้   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.