Monthly Archives: April 2018

ขอความร่วมมือนิสิตทุกชั้นปี ประเมินหลักสูตร และ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

ม.เกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือนิสิตทุกชั้นปี ประเมินหลักสูตร การให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ของคณะ วิทยาเขตและมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพและแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560   โดยนิสิตสามารถประเมินได้ที่ ระบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เว็บไซต์ https://eassess.ku.ac.th/AssessKU-V3/  ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 31 พ.ค. 2561 ระบบประเมินการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 ประจำภาค 2/2560 ...   Read More

เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้า ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้า ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2561 โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 15 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ห้อง...   Read More

รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนในโครงการ “NII International Internship Program” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2018

รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนในโครงการ “NII International Internship Program” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2018 ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจ ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ NII INTERNATIONAL INTERNSHIP PROGRAM เพื่อไปทำวิจัย ณ National Institute of Informatics (NII) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น...   Read More

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.