Daily Archives: April 26, 2018

เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้า ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้า ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2561 โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 15 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ห้อง...   Read More

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.