Monthly Archives: June 2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (XE76) และ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (XE60)   รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ โครงการฯ จะประกาศรหัสนิสิตและขั้นตอนการรายงานตัวภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา2561

ตามที่โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท – เอก โครงการบัณฑิตศึกษา ใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกดังนี้   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.