Yearly Archives: 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา2563

ตามที่โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศรับผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา ใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกดังนี้   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา2562

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน : Download แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน (KU1) http://cpeg.cpe.ku.ac.th  หรือติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โครงการฯ กรอกรายละเอียด KU1 และให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิตลงนาม นิสิต Login เข้าสู่ระบบสารสนเทศนิสิต https://sp-regis.ku.ac.th/index.php เพื่อลงทะเบียนเรียนตามใบลงทะเบียน (KU1) นิสิตทำการยืนยันการลงทะเบียนระหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2562 นิสิตสามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชา พร้อมทั้งตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ระบุในใบ...   Read More

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2562 – 8 ธันวาคม 2562 ดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) (ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) (ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์...   Read More

รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนในโครงการ “NII International Internship Program” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2019

รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนในโครงการ “NII International Internship Program” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2019 ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจ ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ NII INTERNATIONAL INTERNSHIP PROGRAM เพื่อไปทำวิจัย ณ National Institute of Informatics (NII) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น...   Read More

รายละเอียดการลงทะเบียนเรียนประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2562

รายละเอียดการลงทะเบียนเรียนประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2562 กำหนดวันลงทะเบียนผ่านเว็บด้วยตนเอง  วันลงทะเบียนผ่านเว็บของ มก. :        9 – 12  กรกฎาคม 2562                      ...   Read More

ประกาศรหัสนิสิตเข้าศึกษาใหม่ปี 2562 และขั้นตอนการรายงานตัว (รอบที่ 2)

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน พร้อมทั้ง แนบเอกสารประกอบการรายงานตัว ติดต่อโครงการฯ ณ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคาร 15 วันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น. โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ รหัสนิสิต...   Read More

เลื่อนประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี2562 (รอบสอง) จากวันที่ 10 มิถุนายน เป็น วันที่ 14 มิถุนายน 2562

ขอความร่วมมือนิสิตทุกชั้นปี ประเมินหลักสูตร และ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2561

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 3 หลักสูตร ทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2562 *** ไม่มีผลต่อการออกเกรดค่ะ *** * หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MSIT – ภาคพิเศษ) แบบประเมินตนเอง 01214552 Data Science...   Read More

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี2562 (รอบสอง)

ตามที่โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ บัดนี้ การสอบข้อเขียน และการคัดเลือกในรอบแรกได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังเอกสารแนบ วันเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ)      เวลา  09.30-11.00 น....   Read More

กำหนดการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ2-เพิ่มเติม)

โครงการฯขอประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ2) โดยมีกำหนดสอบใน วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม  2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 507 ชั้น 5 อาคาร 15 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบเพื่อตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบค่ะ  

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.