Monthly Archives: February 2019

กำหนดการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ1)

โครงการฯขอประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ1) โดยมีกำหนดสอบในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคาร 15 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.