Monthly Archives: May 2019

ขอความร่วมมือนิสิตทุกชั้นปี ประเมินหลักสูตร และ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2561

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 3 หลักสูตร ทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2562 *** ไม่มีผลต่อการออกเกรดค่ะ *** * หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MSIT – ภาคพิเศษ) แบบประเมินตนเอง 01214552 Data Science...   Read More

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี2562 (รอบสอง)

ตามที่โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ บัดนี้ การสอบข้อเขียน และการคัดเลือกในรอบแรกได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังเอกสารแนบ วันเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ)      เวลา  09.30-11.00 น....   Read More

กำหนดการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ2-เพิ่มเติม)

โครงการฯขอประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ2) โดยมีกำหนดสอบใน วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม  2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 507 ชั้น 5 อาคาร 15 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบเพื่อตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบค่ะ  

กำหนดการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ2)

โครงการฯขอประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ2) โดยมีกำหนดสอบใน วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม  2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 507 ชั้น 5 อาคาร 15 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบเพื่อตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบค่ะ  

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.