Monthly Archives: February 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2563

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน พร้อมทั้ง แนบเอกสารประกอบการรายงานตัว ติดต่อโครงการฯ ณ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคาร 15 วันที่ 5 – 6 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.00 น.  ขั้นตอนการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน 1....   Read More

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.