ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา2560

ตามที่โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท – เอก โครงการบัณฑิตศึกษา ใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกดังนี้

 

Comments are closed.