รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี2560

ตามที่โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ บัดนี้ การสอบข้อเขียน และการคัดเลือกในรอบแรกได้สิ้นสุดลงแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ดังเอกสารแนบ

วันเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์
วัน วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560
เวลา เริ่มเวลา 9.00 – 12.00 น.
สถานที่
ห้อง 404 ชั้น 4 อาคาร 15 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเหตุ การสอบสัมภาษณ์จะเป็นไปตามลำดับในตารางข้างต้น หากถึงลำดับใดแล้วผู้สมัครไม่อยู่ จะเรียกลำดับถัดไปขึ้นมาแทน จนถึงลำดับสุดท้าย หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเรียกผู้สมัครที่ยังมิได้สัมภาษณ์เข้าสอบต่อไป

Comments are closed.