รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนในโครงการ “NII International Internship Program” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2017

รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนในโครงการ “NII International Internship Program” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2017

ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจ ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ NII INTERNATIONAL INTERNSHIP PROGRAM เพื่อไปทำวิจัย ณ National Institute of Informatics (NII) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดโครงการ:

http://www.nii.ac.jp/en/about/international/mouresearch/internship2017-1

เงื่อนไขผู้สมัคร

  1. เป็นนิสิตระดับปริญญาโทและเอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน ก.) ที่ผ่านการสอบข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์แล้ว
  2. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในเกณฑ์ดี

วิธีการสมัคร

ส่งเอกสารใบสมัครมาที่โครงการบัณฑิตศึกษา ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.nii.ac.jp/Internship/Guidelines/2017_1st_Application_Form.xls

ในการกรอกใบสมัคร ให้เลือกหัวข้อวิจัยที่สนใจไม่เกิน 3 หัวข้อ โดยหัวข้องานวิจัย สามารถดูได้จาก http://www.nii.ac.jp/Internship/Guidelines/List_of_research_topics_for_2017_1st_Call.pdf

การประกาศผล

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ International Internship Program ภายในเดือนมิถุนายน 2560

การฝึกงาน

ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเดินทางไปฝึกงานที่ NII ในช่วงระหว่างกลางเดือนมิถุนายน 2560 ถึง ปลายเดือนมีนาคม 2561 โดยระยะเวลาการฝึกงาน คือ 60-180 วัน (รวมวันเดินทาง)

โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก ต้องปรึกษาและขอความเห็นชอบจาก NII supervisors เพื่อกำหนดวันเริ่มต้นการฝึกงาน รวมทั้งระยะเวลาการฝึกงาน

ค่าใช้จ่าย

NII เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการฝึกงาน (5,700 JPY ต่อวัน หรือเท่ากับ 171,000 JPY ต่อเดือน) โดยนิสิตที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง

Comments are closed.