การทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ขอให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาดังรายการด้านล่าง ทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ประจำภาคปลาย
ตั้งแต่วันนี้ – 5 พฤษภาคม 2560

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MSIT – ภาคพิเศษ)

แบบประเมินตนเอง
01214525 Computer System Administration

01214553 Database System Technology

แบบสัมภาษณ์
01214525 Computer System Administration

01214553 Database System Technology


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (MCPE – ภาคพิเศษ&ภาคปกติ)

แบบประเมินตนเอง
01204512 Design and Analysis of Computer Algorithms

01204525 Architectures and Applications for Wireless Sensor Network

01204564 Artificial Neural Networks

แบบสัมภาษณ์
01204512 Design and Analysis of Computer Algorithms

01204525 Architectures and Applications for Wireless Sensor Network

01204564 Artificial Neural Networks


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (DCPE – ภาคพิเศษ&ภาคปกติ)

แบบประเมินตนเอง

แบบสัมภาษณ์

Comments are closed.