การรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน นิสิตใหม่ประจำภาคต้น 2560

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน  พร้อมทั้ง แนบเอกสารประกอบการรายงานตัว ติดต่อโครงการฯ ณ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคาร 15  วันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2560  เวลา 8.30 – 19.00 น.  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขั้นตอนการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน

  1. นิสิตกรอกข้อมูลประวัติทางอินเตอร์เน็ต https://goo.gl/f2udht ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม  2560 (นิสิตจะต้องกรอกข้อมูลตามกำหนดการของบัณฑิตวิทยาลัย  กรอกข้อมูลให้ครบหมดทุกหัวข้อทะเบียนนิสิต  ประวัติส่วนตัว  การศึกษา  สถานที่ติดต่อ  สถานที่ทำงาน  และผู้ปกครอง) 

สั่งพิมพ์ใบรายงานตัวข้อมูลประวัตินิสิต จำนวน 1 ชุด  และติดรูปถ่ายด้านบนมุมขวาของใบรายงานตัวเพื่อใช้ประกอบการรายงานตัว  โดยใช้รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

  • นิสิตชาย  เครื่องแบบราชการ, เสื้อขาวผูกเนคไท, ไม่สวมชุดครุยปริญญาหรือชุดนักศึกษาสถาบันใด ๆ
  • นิสิตหญิง เครื่องแบบราชการ, เสื้อสีสุภาพ, ไม่สวมชุดครุยปริญญาหรือชุดนักศึกษาสถาบันใด ๆ
  1. การลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ขอ Account nontri) ทันที ภายหลังจากที่ได้กรอกข้อมูลประวัตินิสิตตามข้อ 1 แล้ว ที่ www.grad.ku.ac.th หรือ https://nontriregis.ku.ac.th เป็นรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายสำหรับการลงทะเบียนเรียน  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

Comments are closed.