กำหนดการนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (เฉพาะนิสิตที่ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ภาคเรียนที่ 2/2559)

ข้อปฏิบัติของนิสิต และกำหนดการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์”

  1. นิสิตต้องส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้า (Progress) ที่โครงการ จานวน 3 ชุด สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการร่วม และโครงการ โดยกำหนดส่งเอกสารฉบับร่างดังกล่าวภายใน 7 วัน ก่อนถึงวันสอบ โดยให้นิสิตเขียนวัน – เวลาสอบ ห้องสอบ และชื่อกรรมการ สอบทั้ง 2 ท่านไว้มุมบนด้านขวาของเอกสารก่อนส่ง
  2. ในวันสอบ นิสิตเตรียมเอกสารหรือสไลด์เพิ่มเติมให้อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการก่อนการสอบได้ด้วยตนเอง นิสิตมีเวลาในการนาเสนอไม่เกิน 15 นาที และตอบคำถาม 15 นาที รวมเป็น 30 นาที และควรมาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที
  3. นิสิตต้องส่งไฟล์สไลด์พรีเซ็นต์มาที่อีเมล์ cpeg@ku.ac.th ภายในวันที่ดาเนินการสอบ
  4. นิสิตที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันสอบ จะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้ทางโครงการฯ หากพ้นกำหนดไปแล้ว นิสิตจะต้องเดินเอกสารและทำการนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการร่วมด้วยตนเอง ในทุกขั้นตอน และแจ้งทางโครงการฯ ทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการจองห้องสอบให้ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้จากเอกสารแนบ

Comments are closed.