ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา (รอบ2) ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศรับผู้เข้าศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ , สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัดนี้ โครงการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังประกาศที่แนบมานี้

Comments are closed.