การรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน นิสิตใหม่ประจำภาคต้น 2560 (รอบ2)

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน พร้อมทั้ง แนบเอกสารประกอบการรายงานตัว ติดต่อโครงการฯ ณ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคาร 15
วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.00 น. โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารแนบ

Comments are closed.