กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำภาคต้น ปี2560 (บัณฑิตวิทยาลัย)

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2560
เวลา 08.00 – 11.00 น. 

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์
โดยกำหนดการตามเอกสารแนบ

Comments are closed.