กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำภาคต้น ปี2560 (โครงการบัณฑิตศึกษา)

วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2560
เวลา 08.30 – 16.30 น.
อาคาร15 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์


วันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2560
เวลา 08.30 – 16.30 น.
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

โดยกำหนดการตามเอกสารแนบ

Comments are closed.