รายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา2560

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน :

 1. Download แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน (KU1) http://cpeg.cpe.ku.ac.th หรือติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โครงการฯ
 2. กรอกรายละเอียด KU1 และให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิตลงนาม
 3. นิสิต Login เข้าสู่ระบบสารสนเทศนิสิต https://sp-regis.ku.ac.th/ เพื่อลงทะเบียนเรียนตามใบลงทะเบียน (KU1) นิสิตทำการยืนยันการลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2560
 4. นิสิตสามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชา พร้อมทั้งตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ระบุในใบ Bill Payment (KU9) เปรียบเทียบกับรายละเอียดการลงทะเบียนฯ ที่โครงการฯ ขึ้นประกาศ หากค่าใช้จ่ายไม่ตรงกัน โปรดแจ้งโครงการฯ ทันที เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องก่อนพิมพ์ใบ KU9 จากระบบลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2560
 5. นิสิตนำ KU9 ไปชำระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุภายในเวลาที่กาหนด
 6. หลังจากนิสิตชำระเงินแล้ว โปรดยื่น KU.1 และใบแจ้งยอดการชำระเงินให้เจ้าหน้าที่โครงการฯ ภายในวันทำการถัดไป โดยเรียงเอกสารตามลาดับดังนี้
  • KU1 โดยจะต้องได้รับการลงนามจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
   *** กรณีนิสิตปัจจุบัน ไม่มีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ ไม่รับลงทะเบียน ***
   *** กรณีนิสิตเข้าศึกษาใหม่ ไม่ต้องมีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษา ***
  • ใบแจ้งยอดการชำระเงินส่วนที่ 1 มีตราประทับ และลายเซ็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร ในการรับชำระค่าลงทะเบียน
  • เซ็นชื่อในสมุดรับลงทะเบียน (สมุดเล่มสีแดง) ที่เคาน์เตอร์ห้องโครงการฯ
 7. นิสิตสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) จากระบบลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยโครงการจะแจ้งกำหนดการให้ทราบในภายหลัง

หมายเหตุ :

 • กรณีที่นิสิตชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนหรือชำระเงินเกินจำนวนจากประกาศของโครงการฯ แล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • การลงทะเบียนล่าช้า : นิสิตจะต้องเขียนคำร้องทั่วไป (บว.01) แนบ KU1 เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนล่าช้า หลังจากคำร้องอนุมัติแล้วนิสิตจะต้องติดต่อโครงการฯ เพื่อรับใบ Bill Payment (KU9) ไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย จำนวนเงินค่าลงทะเบียนรวมค่าปรับล่าช้าวันละ 100 บาท (รวมวันหยุด) นับจากวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา
 • การเพิ่ม-ถอนรายวิชา : นิสิตจะต้องยื่น KU3 (ใบเพิ่ม – ถอนรายวิชา) ที่มีลายเซ็นอาจารย์ประจำวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้ง ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชาในเว็บด้วยตนเอง
  • นิสิตที่มีจำนวนรวมหน่วยกิตเพิ่มจากเดิม จำนวนเงิน = จำนวนหน่วยกิตที่เพิ่ม x ค่าหน่วยกิต
  • นิสิตที่จำนวนรวมหน่วยกิตลดลงจากเดิม จะไม่สามารถขอเงินค่าลงทะเบียนคืน
  • นิสิตจะต้องตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ระบุในใบ Bill Payment (KU9) เปรียบเทียบกับรายละเอียดการลงทะเบียนฯ ที่โครงการฯ ขึ้นประกาศ หากค่าใช้จ่ายไม่ตรงกัน โปรดแจ้งโครงการฯ ทันที เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องก่อนพิมพ์ KU9 จากระบบลงทะเบียนเพื่อจะไปชำระเงิน
 • โครงการฯ จะตรวจสอบการลงทะเบียนของนิสิต หากพบว่านิสิตลงทะเบียนไม่ตรงกับใบลงทะเบียนที่นิสิตส่งมา โครงการฯ จะดำเนินการแก้ไขการลงทะเบียนให้ตรงกับใบ KU1 & KU3
  • หากนิสิตชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบถ้วน และนิสิตที่ไม่ลงทะเบียนผ่านเว็บ มก.
   https://sp-regis.ku.ac.th/index.php จะถือว่านิสิตลงทะเบียนไม่เรียบร้อย หรือนิสิตไม่ลงทะเบียน ซึ่งจะมีผลตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 10.3 “นิสิตที่ไม่ลงทะเบียนเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา จะหมดสถานภาพนิสิตตามข้อ 32(8)” และจะต้องดำเนินการด้วยตนเอง ดังนี้

   • ผู้ที่หมดสถานภาพนิสิตมีความประสงค์จะคืนสภาพนิสิตจะต้องเขียนคำร้องทั่วไป (บว.01)ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานโครงการฯ ยื่นขออนุมัติเสนอบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งติดตามเรื่องภายในกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย (ประมาณ 1 สัปดาห์)
   • สำเนาเรื่องที่บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติแล้วให้โครงการฯ รับทราบ และชำระเงินค่าลงทะเบียนทั้งหมด + ค่าปรับล่าช้า (ถ้ามี) + ค่าคืนสภาพนิสิต
   • นิสิตนำต้นฉบับคำร้องทั่วไปที่บัณฑิตวิทยาลัยลงนามอนุมัติการคืนสภาพ + สำเนาใบเสร็จค่าลงทะเบียน + ใบลงทะเบียน (KU1) ยื่นที่บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งติดตามเรื่องภายในกาหนดของบัณฑิตวิทยาลัย (ประมาณ 1 สัปดาห์)
   • นิสิตนำเรื่องอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยยื่นที่สำนักทะเบียนและประมวลผลเพื่อลงทะเบียน พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อรายการ
 • หากนิสิตลืมรหัสผ่านจะต้องติดต่อสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ด้วยตนเองเท่านั้น
 • วันคัดชื่อออกสาหรับนิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 คือ วันที่ 15 สิงหาคม 2560

 

Comments are closed.