รายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560

 

  กำหนดวันลงทะเบียนผ่านเว็บด้วยตนเอง 

 • วันลงทะเบียนผ่านเว็บของ มก. :        27 ธันวาคม 2560 – 5 มกราคม 2561
  (ผ่านเว็บ https://sp-regis.ku.ac.th/)

  กำหนดวันชำระเงินค่าลงทะเบียน :       27 ธันวาคม 2560 – 11 มกราคม 2561

  วันเปิดภาคเรียน  :                                 8 มกราคม 2561

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน :

 1. Download แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน (KU1) http://cpeg.cpe.ku.ac.th  หรือติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โครงการฯ
 2. กรอกรายละเอียด KU1 และให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิตลงนาม
 3. นิสิต Login เข้าสู่ระบบสารสนเทศนิสิต https://sp-regis.ku.ac.th/ เพื่อลงทะเบียนเรียนตามใบลงทะเบียน (KU1) นิสิตทำการยืนยันการลงทะเบียนระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2560 – 5 มกราคม 2561
 4. นิสิตสามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชา พร้อมทั้งตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ระบุในใบ Bill Payment (KU9) เปรียบเทียบกับรายละเอียดการลงทะเบียนฯ ที่โครงการฯ ขึ้นประกาศ หากค่าใช้จ่ายไม่ตรงกัน โปรดแจ้งโครงการฯ ทันที เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องก่อนพิมพ์ใบ KU9 จากระบบลงทะเบียนระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2560 – 11 มกราคม 2561
 5. นิสิตนำ KU9 ไปชำระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุภายในเวลาที่กำหนด
 6. หลังจากนิสิตชำระเงินแล้ว โปรดยื่น KU.1 และใบแจ้งยอดการชำระเงินให้เจ้าหน้าที่โครงการฯ ภายในวันทำการถัดไป โดยเรียงเอกสารตามลำดับดังนี้
 • KU1 โดยจะต้องได้รับการลงนามจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  • *** กรณีนิสิตปัจจุบัน ไม่มีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ ไม่รับลงทะเบียน ***
  • *** กรณีนิสิตเข้าศึกษาใหม่ ไม่ต้องมีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษา ***
 • ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ส่วนที่ 1 มีตราประทับ และลายเซ็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร ในการรับชำระค่าลงทะเบียน
 • เซ็นชื่อในสมุดรับลงทะเบียน (สมุดเล่มสีแดง) ที่เคาน์เตอร์ห้องโครงการฯ
 1. นิสิตสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) จากระบบลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยโครงการจะแจ้งกำหนดการให้ทราบในภายหลัง

Comments are closed.