เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้า ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้า ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2561

โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาคาร 15 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ห้อง 403 โทร:02-797-0999 ต่อ 1440 

Comments are closed.