ขอความร่วมมือนิสิตทุกชั้นปี ประเมินหลักสูตร และ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

ม.เกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือนิสิตทุกชั้นปี ประเมินหลักสูตร การให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ของคณะ วิทยาเขตและมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพและแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560   โดยนิสิตสามารถประเมินได้ที่

  1. ระบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เว็บไซต์ https://eassess.ku.ac.th/AssessKU-V3/  ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 31 พ.ค. 2561
  2. ระบบประเมินการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 ประจำภาค 2/2560  ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 6 พ.ค. 2561   ที่เว็บไซต์ https://eassess.ku.ac.th/m/
  3. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ประจำภาค 2/2560 ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 15 พ.ค. 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 3 หลักสูตร
 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2561

******************  ไม่มีผลต่อการออกเกรดค่ะ ******************

 

* หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MSIT – ภาคพิเศษ)
แบบประเมินตนเอง

แบบสัมภาษณ์

 

* หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (MCPE-ภาคพิเศษ&ภาคปกติ)

แบบประเมินตนเอง

แบบสัมภาษณ์

* หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (DCPE – ภาคพิเศษ&ภาคปกติ)

แบบประเมินตนเอง

แบบสัมภาษณ์

 

 

Comments are closed.