ประกาศรหัสนิสิตเข้าศึกษาใหม่ปี 2561 (MSIT และ MCPE) และขั้นตอนการรายงานตัว

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน  พร้อมทั้ง แนบเอกสารประกอบการรายงานตัว

ติดต่อโครงการฯ ณ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคาร 15  

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561  เวลา 8.30 – 16.30 น.  และวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.  

โดยมีรายละเอียดเอกสารแนบทั้งนี้ นิสิตจะได้รับ E-mail ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมจากโครงการฯ เพื่อพิมพ์ใบ Bill Payment ไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) ภายในเวลาที่กำหนด พร้อมเก็บหลักฐานการชำระเงินมายื่นในวันรายงานตัว วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. และวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


รหัสนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสนิสิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

การรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน

Comments are closed.