ขอความร่วมมือนิสิตทุกชั้นปี ประเมินหลักสูตร และ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2561


—- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2561 —-

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ธันวาคม 2561

***  ไม่มีผลต่อการออกเกรดค่ะ ***

 

* หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MSIT – ภาคพิเศษ)
แบบประเมินตนเอง
01214512      Digital Strategy and Enterprise Architecture (https://goo.gl/forms/twkyGT9m2CEud9Wl1)
01214513      Enterprise Content Management Systems (https://goo.gl/forms/5To1GbWftO1biWWl2)

แบบสัมภาษณ์
01214512      Digital Strategy and Enterprise Architecture (https://goo.gl/forms/7W0XHkxD7lKNHMSU2)
01214513      Enterprise Content Management Systems (https://goo.gl/forms/zGppvBgYDeBIQ2qp1)

 

* หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (MCPE – ภาคพิเศษ&ภาคปกติ)
แบบประเมินตนเอง
01204512       Design and Analysis of Computer Algorithms (https://goo.gl/forms/LNaCKcC65qnNCb6C2)

01204514       Computational Geometry (https://goo.gl/forms/vHITVdRTsF2CC53s1)

01204525       Architectures and Applications for Wireless Sensor Network

(https://goo.gl/forms/fQeomuA6IPkIGL6J2)

แบบสัมภาษณ์

01204512       Design and Analysis of Computer Algorithms (https://goo.gl/forms/BhPLdFY10G4tNh5M2)

01204514       Computational Geometry (https://goo.gl/forms/fxgIQnkQMCPaj7QI2)

01204525       Architectures and Applications for Wireless Sensor Network

(https://goo.gl/forms/67mBpOw0qjkHRqT52)

 

* หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (DCPE – ภาคพิเศษ&ภาคปกติ)
แบบประเมินตนเอง
01204697 Seminar   (https://goo.gl/forms/laCiqYcOoRfub8Ca2)

แบบสัมภาษณ์
01204697 Seminar   (https://goo.gl/forms/FbaJ6dKNNGpoHueC2)

Comments are closed.