รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี2562

ตามที่โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ บัดนี้ การสอบข้อเขียน และการคัดเลือกในรอบแรกได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังเอกสารแนบ

วันเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562
สถานที่
ห้อง 404 ชั้น 4 อาคาร 15 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ การสอบสัมภาษณ์จะเป็นไปตามลำดับตามเอกสารแนบด้านล่าง หากถึงลำดับใดแล้วผู้สมัครไม่อยู่ จะเรียกลำดับถัดไปขึ้นมาแทน จนถึงลำดับสุดท้าย หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเรียกผู้สมัครที่ยังมิได้สัมภาษณ์เข้าสอบต่อไป

Comments are closed.