รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนในโครงการ “NII International Internship Program” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2019

รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนในโครงการ “NII International Internship Program” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2019

ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจ ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ NII INTERNATIONAL INTERNSHIP PROGRAM เพื่อไปทำวิจัย ณ National Institute of Informatics (NII) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดโครงการ:

เงื่อนไขผู้สมัคร

  • เป็นนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน ก.) ซึ่งนิสิตระดับปริญญาโทที่ผ่านการสอบข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์แล้ว 
  • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในเกณฑ์ดี

วิธีการสมัคร

  • ส่งเอกสารใบสมัครมาที่โครงการบัณฑิตศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562
  • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  NII International Internship Program application form ในการกรอกใบสมัคร ให้เลือกหัวข้อวิจัยที่สนใจไม่เกิน 3 หัวข้อ โดยหัวข้องานวิจัยสามารถดูได้จาก  list of Research topics

การประกาศผล

  • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ International Internship Program ภายในเดือนมิถุนายน 2562

การฝึกงาน

  • ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเดินทางไปฝึกงานที่ NII ในช่วงระหว่างกลางเดือนกรกฎาคม 2562 ถึง กลางเดือนมีนาคม 2563 โดยระยะเวลาการฝึกงาน คือ 60-180 วัน )โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก ต้องปรึกษาและขอความเห็นชอบจาก NII supervisors เพื่อกำหนดวันเริ่มต้นการฝึกงาน รวมทั้งระยะเวลาการฝึกงาน

ค่าใช้จ่าย

NII เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการฝึกงาน (5,700 JPY ต่อวัน หรือเท่ากับ 171,000 JPY ต่อเดือน) โดยนิสิตที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง

Comments are closed.