ประกาศรหัสนิสิตเข้าศึกษาใหม่ปี 2562 และขั้นตอนการรายงานตัว

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน  พร้อมทั้ง แนบเอกสารประกอบการรายงานตัว

ติดต่อโครงการฯ ณ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคาร 15  วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562  เวลา 8.30 – 16.00 น.
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ


รหัสนิสิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รหัสนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสนิสิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

การรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน

 

Comments are closed.