ขอความร่วมมือนิสิตทุกชั้นปี ประเมินหลักสูตร และ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2561

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 3 หลักสูตร
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2562

*** ไม่มีผลต่อการออกเกรดค่ะ ***

* หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MSIT – ภาคพิเศษ)

แบบประเมินตนเอง

แบบสัมภาษณ์

* หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (MCPE – ภาคพิเศษ&ภาคปกติ)

แบบประเมินตนเอง

แบบสัมภาษณ์

* หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (DCPE – ภาคพิเศษ&ภาคปกติ)

แบบประเมินตนเอง

แบบสัมภาษณ์

Comments are closed.