รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี2562 (รอบสอง)

ตามที่โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ บัดนี้ การสอบข้อเขียน และการคัดเลือกในรอบแรกได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังเอกสารแนบ

วันเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ)      เวลา  09.30-11.00 น.
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)     เวลา  09.00-10.00 น.
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                       เวลา  10.30-12.00 น.

สถานที่
ห้อง 404 ชั้น 4 อาคาร 15 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ การสอบสัมภาษณ์จะเป็นไปตามลำดับตามเอกสารแนบด้านล่าง หากถึงลำดับใดแล้วผู้สมัครไม่อยู่ จะเรียกลำดับถัดไปขึ้นมาแทน จนถึงลำดับสุดท้าย หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเรียกผู้สมัครที่ยังมิได้สัมภาษณ์เข้าสอบต่อไป

Comments are closed.