ประกาศรหัสนิสิตเข้าศึกษาใหม่ปี 2562 และขั้นตอนการรายงานตัว (รอบที่ 2)

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน พร้อมทั้ง แนบเอกสารประกอบการรายงานตัว ติดต่อโครงการฯ ณ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคาร 15 วันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น. โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ


รหัสนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสนิสิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

การรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน

Comments are closed.